REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SALONIE CAMIRA

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług kosmetycznych, zwanych dalej: Usługą lub Usługami, które są świadczone w Salonie CAMIRA.
 2. Przed skorzystaniem z Usług Kosmetycznych należy wcześniej zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Kosmetycznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rezerwacji oraz korzystać i uczestniczyć w wizycie, podczas której wykonywana jest Usługa Kosmetyczna, mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług Kosmetycznych na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Kosmetycznej.

Rejestracja na Wizytę

 1. Usługi Kosmetyczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty — dalej zwanej: Wizytą, z wyjątkiem sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi Kosmetycznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w Salonie CAMIRA można umawiać telefonicznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 21:00 pod numerem tel.: 515 902 999. Istnieje również możliwość rezerwacji Wizyty online za pomocą strony internetowej camira.pl oraz strony www.moment.pl, jak również powiązanej z nią aplikacji mobilnej Moment.
 3. Klienci zapisywani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Salonie CAMIRA.
 4. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Salonie CAMIRA jest w całości zapełniony, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Kosmetycznej w sytuacji, w której Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub
  z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 5. Podczas Rezerwacji pracownik Salonu CAMIRA w celu oszacowania czasu trwania Usługi Kosmetycznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu lub oczekiwań, z jakimi zgłasza się Klient.
 6. Podczas Rezerwacji pracownik Salonu CAMIRA  poprosi o podanie następujących danych:
  – imię i nazwisko,
  – numer telefonu kontaktowego.
 7. Pomiędzy wykonaniem Usługi Kosmetycznej w miarę możliwości zapewniane są 5-minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania i posprzątania gabinetów.
 8. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.

Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w Salonie CAMIRA najpóźniej o dokładnej godzinie umówionego terminu Wizyty.
 2. Salon CAMIRA zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Salonu CAMIRA i trwa dłużej niż 15 minut, Salon CAMIRA w miarę możliwości poinformuje Klientów zapisanych na Wizyty o nieznacznym przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Salon CAMIRA zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Kosmetycznej, jeżeli Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Salon CAMIRA, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Kosmetycznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu, ze względu na oczekujących kolejnych klientów.
 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Salon CAMIRA do odmowy zapisania Klienta na kolejną Wizytę.
 5. Salon CAMIRA zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Salon CAMIRA zaproponuje nowy termin Wizyty.
 6. Salon CAMIRA informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonej Usłudze Kosmetycznej. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Salonie CAMIRA.
 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Salonie CAMIRA. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Salonie CAMIRA Usług Kosmetycznych lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.
 8. Pacjent ma prawo odwołać Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą.

Przebieg Wizyty

 1. Usługi Kosmetyczne wykonywane w Salonie CAMIRA wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających doświadczenie oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Kosmetycznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. WYWIADU KOSMETYCZNEGO na podstawie, którego zostanie przeprowadzona Usługa. Nie wszystkie usługi wymagają wypełnienia takiego dokumentu.
 3. Po przeprowadzeniu wywiadu kosmetolog  przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Kosmetycznej.
 4. Rodzaje Usług Kosmetycznych świadczonych przez Salon CAMIRA dostępne są na stronie internetowej Salonu CAMIRA pod adresem: camira.pl.

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Kosmetycznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Kosmetycznych znajduje się na stronie internetowej Salonu CAMIRA: camira.pl
 2. W Salonie CAMIRA dostępne są następujące formy płatności:
  – gotówka,
  – karta płatnicza,
  – bon podarunkowy.
 3. Zapłata za Usługi Kosmetyczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Kosmetycznej.
 4. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku usługi Kosmetyczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

Procedura reklamacyjna

 1. Klient po wykonanej Usłudze Kosmetycznej ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów takiej Usługi – zwanej dalej: Reklamacją. Składając Reklamację, Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać, z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Salon CAMIRA najszybciej jak to możliwe. Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca. Salon CAMIRA w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi.
 4. W przypadku kwestionowania Usługi Kosmetycznej, zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę. Salon CAMIRA zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 5. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, złe samopoczucie.

Odpowiedzialność

 1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu CAMIRA. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon CAMIRA nie ponosi odpowiedzialności za żadne rzeczy pozostawione w Salonie CAMIRA poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Kosmetycznej po stronie Salonu CAMIRA.
 4. Dolnośląskie Centrum Zdrowej Stopy nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu Usługi Kosmetycznej wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli została ona wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń kosmetologa, które zostały udzielone mu podczas Wizyty w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów wykonanej Usługi Kosmetycznej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Salonu CAMIRA zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek środków odurzających.
 2. Na terenie Salonu CAMIRA, a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Kosmetyczne, zabrania się wprowadzania zwierząt.
 3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Salonu CAMIRA.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Kosmetycznych powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018 r.
 6. O zmianach niniejszego Regulaminu Klient będzie powiadamiany drogą mailową, na adres podany podczas Rejestracji. Aktualna i obowiązująca wersja regulaminu znajduje się również na stronie internetowej Salonu CAMIRA pod adresem: camira.pl
Przewiń na górę